Aviso legal e condicións xerais de uso

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento do deber de información previsto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), do 11 de xullo, a continuación indícanse os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

A titularidade deste sitio web, https://enrede.net, (en diante, Sitio web) correspóndena: , provisto de NIF: B27762574 cos seguintes datos de contacto:

Enderezo: Multicentro Torneiros, Ribeira s/n 36410, O Porriño (Pontevedra)

Teléfono de contacto: 986133919

Correo electrónico de contacto: admin@enrede.es

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

Obxecto das condicións: O Sitio Web

As presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) teñen como finalidade regular o acceso e uso do Sitio Web. Para os efectos das presentes Condicións, entenderase polo Sitio Web: o aspecto exterior das interfaces de pantalla, tanto estática como dinámicamente, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nas interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que, no seu caso, se ofrezan aos Usuarios (en diante, Servizos).

Enrede Tecnoloxía Libre resérvase o dereito a modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación e configuración do Sitio Web e dos Contidos e Servizos que nel se poidan incluír. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Enrede Tecnoloxía Libre poderá interromper, desactivar e/ou cancelar calquera destes elementos que estean integrados no Sitio Web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio Web por parte do Usuario é gratuíto e, por norma xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que aportar contraprestación para poder desfrutar del, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo acceso. provedor contratado polo Usuario.

A utilización de calquera dos Contidos ou Servizos do Sitio Web poderá realizarse mediante a subscrición ou rexistro previo do Usuario.

O Usuario

O acceso, navegación e uso do Sitio Web, así como dos espazos habilitados para interactuar entre os Usuarios, e o Usuario e Enrede Tecnoloxía Libre, tales como os espazos de comentarios e/ou blogs, confiren a condición de Usuario, para o que todas as Condicións aquí establecidos, así como as súas posteriores modificacións, acéptanse desde o momento en que se inicie a navegación polo Sitio Web, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal preceptiva no seu caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario a súa lectura cada vez que visite o Sitio Web.

A web de Enrede Tecnoloxía Libre ofrece unha gran variedade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade de facer un uso correcto do Sitio Web. Esta responsabilidade estenderase a:

  • Un uso da información, Contidos e/ou Servizos e datos ofrecidos por Enrede Tecnoloxía Libre sen ser contrario ao disposto nestas Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outra forma poida supoñer lesión dos dereitos de terceiros. partes ou o funcionamento do sitio web.
  • A veracidade e licitude da información facilitada polo Usuario nos formularios expedidos por Enrede Tecnoloxía Libre para o acceso a determinados Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio Web. En todo caso, o Usuario deberá comunicar inmediatamente a Enrede Tecnoloxía Libre calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, a título enunciativo e non limitativo, o roubo, perda ou acceso non autorizado a identificadores e/ou contrasinais. , co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

En todo caso, Enrede Tecnoloxía Libre non será responsable das opinións expresadas polos Usuarios a través de comentarios ou outras ferramentas de blogs ou participación que poidan existir.

O mero acceso a esta Web non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre Enrede Tecnoloxía Libre e o Usuario.

O Usuario declara ser maior de idade e ter capacidade xurídica suficiente para estar obrigado polas presentes Condicións. Polo tanto, esta Web de Enrede Tecnoloxía Libre non está dirixida a menores. Enrede Tecnoloxía Libre declina calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

O Sitio Web está dirixido principalmente a Usuarios residentes en España. Enrede Tecnoloxía Libre non garante que o Sitio Web cumpra as leis doutros países, nin total nin parcialmente. Se o Usuario reside ou está domiciliado noutro lugar e decide acceder e/ou navegar polo Sitio Web, farao pola súa conta e risco, deberá asegurarse de que o devandito acceso e navegación cumpre coa lexislación local que lle sexa de aplicación, non asumindo Enrede Tecnoloxía Free calquera responsabilidade que puidese derivarse de tal acceso.

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Enrede Tecnoloxía Libre non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio Web, nin dos Contidos ou Servizos. Enrede Tecnoloxía Libre fará todo o posible para o bo funcionamento do Sitio Web, non obstante, non se fai responsable nin garante que o acceso a este Sitio Web non sexa ininterrompido nin que estea libre de erros.

Tampouco se fai responsable nin garante que os contidos ou software ao que se pode acceder a través deste Sitio Web estean libres de erros ou causen danos no sistema informático (software e hardware) do Usuario. En ningún caso Enrede Tecnoloxía Libre será responsable das perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo derivados do acceso, navegación e uso do Sitio Web, incluídos, entre outros, os ocasionados aos sistemas informáticos ou os ocasionados pola introdución do virus.

Enrede Tecnoloxía Libre non se fai responsable dos danos que se poidan ocasionar aos usuarios polo uso indebido desta Web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, faltas ou defectos das telecomunicacións que se poidan producir.

IV. POLÍTICA DE ENLACES

Infórmase de que o Sitio Web de Enrede Tecnoloxía Libre pon ou poderá poñer a disposición dos Usuarios medios de ligazóns (como, entre outros, ligazóns, banners, botóns), directorios e buscadores que permitan aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/ou xestionados por este. terceiros.

A instalación destes enlaces, directorios e buscadores no Sitio Web ten como finalidade facilitar aos Usuarios a busca e o acceso á información dispoñible en Internet, sen que se considere unha suxestión, recomendación ou invitación para visitalos.

Enrede Tecnoloxía Libre non ofrece nin comercializa, por si mesma nin a través de terceiros, os produtos e/ou servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados.

Enrede Tecnoloxía Libre ofrece contido patrocinado, anuncios e/ou ligazóns de afiliados. A información que aparece nestas ligazóns de afiliados ou os anuncios inseridos son facilitados polos propios anunciantes, polo que Enrede Tecnoloxía Libre non se fai responsable das posibles inexactitudes ou erros que poidan conter os anuncios, nin garante de ningún xeito a experiencia, integridade ou responsabilidade. dos anunciantes ou da calidade dos seus produtos e/ou servizos.

Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade dos sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder a través dos enlaces.

En ningún caso Enrede Tecnoloxía Libre revisará ou controlará o contido doutros sitios web, nin aproba, examina ou avala os produtos e servizos, contidos, ficheiros e calquera outro material existente nos citados sitios enlazados.

Enrede Tecnoloxía Libre non asume ningunha responsabilidade polos prexuízos que poidan ocasionar o acceso, uso, calidade ou legalidade dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por Enrede Tecnoloxía Libre e que estean enlazados neste. Sitio web.

O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro sitio web diferente ao Sitio web de Enrede Tecnoloxía Libre deberá saber que:

Non está permitida a reprodución —total ou parcial— de ningún dos Contidos e/ou Servizos do Sitio Web sen a autorización expresa de Enrede Tecnoloxía Libre.

Tampouco se permite ningunha declaración falsa, inexacta ou incorrecta sobre o sitio web de Enrede Tecnoloxía Libre, nin os seus Contidos e/ou Servizos.

A excepción do hiperenlace, o sitio web no que se estableza dito hiperenlace non conterá ningún elemento deste sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Enrede Tecnoloxía Libre.

O establecemento do hiperenlace non suporá a existencia de relacións entre Enrede Tecnoloxía Libre e o propietario do sitio web desde o que se realice, nin o coñecemento e aceptación por parte de Enrede Tecnoloxía Libre dos contidos, servizos e/ou actividades ofertados no devandito sitio web. , e viceversa.

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Enrede Tecnoloxía Libre por si mesma ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos elementos nel contidos (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software). ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.). Serán, polo tanto, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, sendolles de aplicación tanto a normativa española e comunitaria nesta materia, como os tratados internacionais relacionados na materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Enrede Tecnoloxía Libre.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Enrede Tecnoloxía Libre. Podes visualizar os elementos do Sitio Web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do teu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre que sexa exclusivamente para o teu uso persoal. Non obstante, o Usuario non poderá eliminar, alterar ou manipular ningún dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio Web.

No caso de que o Usuario ou terceiro considere que algún dos Contidos do Sitio Web supón unha vulneración dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Enrede Tecnoloxía Libre a través dos datos de contacto no apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal. e Condicións Xerais de Uso.

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

Enrede Tecnoloxía Libre resérvase o dereito de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio Web e dos Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións.

A relación entre o Usuario e Enrede Tecnoloxía Libre rexerase pola normativa vixente e aplicable no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/ou aplicación das presentes Condicións, as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos xuíces e tribunais correspondentes segundo a lei.